ข่าวผู้บริหาร

[ดูทั้งหมด]

สถานีสุขภาพ   ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิกทำแบบสอบถามความรู้(ออนไลน์) ด้าน ICT สำหรับ User ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

**********************************************

มีอะไรใหม่
      MICT ร่วมกับ ATCI ร่วมเป็นเจ้าภาพในโครงการ "The Year of Growing ICT Demand" จัดการอบรมสัมนา "Industry Sectors Summit 2014 - Health Technology Summit 2014"
      รายงานต้นทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
      รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556
      สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ
      ถาม - ตอบ ไขข้อข้องใจ จากการประชุมแนวทางการจัดสรรตำแหน่งของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมเดอะริส นนทบุรี [1 พฤศจิกายน 2556]
      การจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข [ล่าสุด 13 ก.ย. 56]

ข่าวแจ้งหน่วยงานภายใน

      เชิญประชุม 23 ก.ค.57 กรอบทิศทางและนโยบายการพัฒนางานด้านสุขภาพและแนวทางการบริหารบูรณาการงบประมาณเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558

      เอกสารอบรม 9-10 ก.ค.57 "กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสาธารณสุขเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557"

      1 ก.ค.57 แบบรายงาน ป.ป.ท.001-005

      1 ก.ค. 2557 VDO ประชุมปรึกษาหารือการจัดตั้งศูนย์บริการ One Stop Service ในแรงงานต่างด้าว

      การเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข [30/06/57]

[ดูทั้งหมด] 
 

ข่าวรับสมัคร/โอนย้าย

      พยาบาล จ.ชัยภูมิ ขอสับเปลี่ยนไป รพ.ใน จ.สุพรรณ ติดต่อ 083-3597066

      ย้าย

      โรงพยาบาลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง

      พยาบาลกทมย้ายไปสุพรรณ,สิงค์บุรี

      นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ ต้องการย้าย/สับเปลี่ยน จาก สมุทรสาคร ไปจังหวัดในภาคใต้

[ดูทั้งหมด] 
 


Untitled Document


Internet สธ.
ระบบหนังสือสั่งการตามนโยบายสำคัญและหนังสือเวียน
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
รายงานการสาธารณสุขไทย
ข้อมูล สถิติ
ศูนย์รวมความรู้วิชาการ กระทรวงสาธารณสุข
กฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
KM
ศูนย์เรียนรู้ IT
ข่าวรับสมัคร/โอน/ย้าย
สาระสุขภาพ
e-Inspection

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ระบบติดตามโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ปี 48-54
คู่มือพื้นฐานความรู้สุขภาพสู่เศรษฐกิจ
สาร สธ.

 

เกี่ยวกับ สป.สธ.
-กรอบยุทธศาสตร์ 2557
-กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
-ทำเนียบผู้บริหาร
-โครงสร้างหน่วยงาน
-KM
-ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2553
-ประกาศนโยบาย ICT

ผลการปฏิบัติราชการ
-รายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานด้านสุขภาพตามนโยบาย
สำคัญและยุทธศาสตร์กระทรวง ประจำปีงบประมาณ 2555

-รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข

-รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
-ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์
และสาธารณสุข

-รายงานต้นทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
-รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556

-KPI
-PMQA

ระบบงาน (INTRANET สป.)
-ระบบตอบรับเข้าร่วมประชุมสำหรับหน่วยงาน สป.สธ.
-ระบบสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2556
-Health Information Map
-ระบบ MMS
-e-inspection
-ดูแลและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม
-ระบบแจ้งขอย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
-โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน
-การจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ตาม GIS
-ข้อมูลกำลังคนด้านสาธารณสุข (เงิน พ.ต.ส.)
-ระบบข้อมูลสุขภาพ
-ระบบข้อมูล สอ. และ ศสช. (18 แฟ้ม)
-ระบบรายงานข้อมูลการตาย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
-สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง(สขร.1)
-ประกาศสอบราคา/ประมูลราคา
-ประกาศประกวดราคา
-กลุ่มคลังและพัสดุ สป.

แผนปฏิบัติราชการ
-แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
-นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
-แผนกลยุทธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
-แผนปฏิบัติการกระทรวง, สป.
-แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย พ.ศ. 2554 - 2563
-กรอบยุทธศาสตร์งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับชาติ
-คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555

ติดต่อ/สอบถาม
-ติดต่อเรา
-FAQs

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : : Website Security Policy
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-1000 e-mail :
Untitled Document