[ดูทั้งหมด]
สำนักงาน ก.พ.ร. ขอความร่วมมือ ข้าราชการ ตอบแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ
(Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์
..โปรดคลิกที่แบนเนอร์ GES Survey Online..
(เลขประจำตัวประชาชนเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง) :
โดยตอบแบบสำรวจปีงบประมาณ พ.ศ.2557
รอบสอง ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ก.ย. 2557 นี้


      แบบสอบถาม สถานภาพการรับรู้ของผู้ใช้งานทั่วไปในหน่วยงานสังกัด สป. (ส่วนกลาง) ด้านการแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

      สาธารณสุขนราธิวาสนำผู้ป่วยเข้าตรวจคัดกรองผ่าตัดต้อกระจกเพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

      สสจ.นราธิวาสมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนวดไทย 80 ชั่วโมง

      สสจ.สุพรรณบุรี : ซ้อมแผนเตรียมความพร้อม (กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา)

      โรงพยาบาลพะเยาเข้าร่วมกิจกรรม "พะเยาสุขใจ ใต้ร่มพระบารมี"

      รพศ.วชิระภูเก็ต จัดโครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย CAPD ครั้งที่3

[ดูทั้งหมด]       การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติตามระเบียบการบริหารจัดการ การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (1 ก.ย.57 ริชมอนด์)

      16 ก.ย.57 เชิญประชุมวิชาการ CPIRD 2014 and 20th Anniversary

      12 ก.ย.57 เชิญ ส่วนกลาง อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

      26 ส.ค.57 สรุปข้อสั่งการ "มาตรการเตรียมพร้อมรับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา"

      ด่วน !! เชิญประชุม 1 ก.ย.57 ชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนางานสาธารณสุขฉุกเฉิน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

[ดูทั้งหมด] 
 


      ก.พ.ร.สป.สธ. แต่งตั้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เรียบร้อยแล้ว

      ต้องการพยาบาลวิชาชีพมาแทนตำแหน่งเดิม ที่ รพ.ศรีธัญญา นนทบุรี จะย้ายไปรับตำแหน่งที่ท้องถิ่นค่ะ ติดต่อ 084-0436992 ด่วนค่ะ

      ต้องการสับเปลี่ยนตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

      เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ต้องการย้ายไปชลบุรีค่ะ มีใครจะสลับตำแหน่งมั้ยคะ จากจังหวัดจันทบุรีค่ะ สนใจติดต่อ 0819966506

      เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน ต้องการย้ายจาก อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ไป อำเภอเมือง จ.นคราชสีมา ใครสนใจสับเปลี่ยน ติดต่อ อ้อมนะค่ะ 081-9791622

[ดูทั้งหมด] 
 


Untitled Document
KM
Emc
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
กฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สาระสุขภาพ
คู่มือพื้นฐานความรู้สุขภาพสู่เศรษฐกิจ
สาร สธ.


สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เกี่ยวกับ สป.สธ.
-กรอบยุทธศาสตร์ 2557
-กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
-ทำเนียบผู้บริหาร
-โครงสร้างหน่วยงาน
-KM
-ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2553
-ประกาศนโยบาย ICT

ผลการปฏิบัติราชการ
-รายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานด้านสุขภาพตามนโยบาย
สำคัญและยุทธศาสตร์กระทรวง ประจำปีงบประมาณ 2555

-รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข

-รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
-ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์
และสาธารณสุข

-รายงานต้นทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
-รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556

-KPI
-PMQA

ระบบงาน (INTRANET สป.)
-ระบบตอบรับเข้าร่วมประชุมสำหรับหน่วยงาน สป.สธ.
-ระบบสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2556
-Health Information Map
-ระบบ MMS
-e-inspection
-ดูแลและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม
-ระบบแจ้งขอย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
-โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน
-การจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ตาม GIS
-ข้อมูลกำลังคนด้านสาธารณสุข (เงิน พ.ต.ส.)
-ระบบข้อมูลสุขภาพ
-ระบบข้อมูล สอ. และ ศสช. (18 แฟ้ม)
-ระบบรายงานข้อมูลการตาย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
-สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง(สขร.1)
-ประกาศสอบราคา/ประมูลราคา
-ประกาศประกวดราคา
-กลุ่มคลังและพัสดุ สป.

แผนปฏิบัติราชการ
-แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
-นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
-แผนกลยุทธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
-แผนปฏิบัติการกระทรวง, สป.
-แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย พ.ศ. 2554 - 2563
-กรอบยุทธศาสตร์งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับชาติ
-คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555

ติดต่อ/สอบถาม
-ติดต่อเรา
-FAQs

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : : Website Security Policy
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-1000 โทรสาร. 0-2590-1318 e-mail :