[ดูทั้งหมด]
      แบบสอบถาม สถานภาพการรับรู้ของผู้ใช้งานทั่วไปในหน่วยงานสังกัด สป. (ส่วนกลาง) ด้านการแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

      ฝากติดตามชมและร่วมโหวตผลงานโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

      โรงพยาบาลท่าศาลา อบรมโครงการพัฒนาครัวมาตรฐานอาหารปลอดภัยและครัวฮาลาล วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

      "โครงการสาธารณสุขร่วมใจ มอบของขวัญปีใหม่แด่ผู้สูงอายุอำเภอท่าตูม ประจำปี ๒๕๕๘"

      ศรีตรังเกมส์

      ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายที่สำคัญ/แนวทางการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไปสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

[ดูทั้งหมด]       เชิญอบรม!! เพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง รุ่น 1 ณ จ.ตรัง

      เชิญอบรม!! เพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง รุ่น 2 ณ จ.ขอนแก่น ( 20-22 ม.ค.58 )

      28 พ.ย.57 VDO ประชุมการจัดทำแผนสนับสนุนทรัพยากร งบลงทุน ภายใต้แผนพัฒนาบริการสุขภาพ Service Plan ปี 59-61 ระดับจังหวัด เขตสุขภาพ

      การประชุมถ่ายทอดและขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

      การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติตามระเบียบการบริหารจัดการ การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (1 ก.ย.57 ริชมอนด์)

[ดูทั้งหมด] 
 


      พยาบาลสุรินทร์ต้องการย้ายไปบุรีรัมย์ หรือโคราช

      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการขอสับเปลี่ยนตำแหน่งจาก รพ ชัยภูมิ ไป รพ จังหวัด เขียงใหม่

      พยาบาลสุรินทร์ต้องการย้ายกลับบุรีรัมย์ โคราช

      พยาบาลกทม.ย้ายไปศรีสะเกษ,อุบล,สุรินทร์081-4960207

      ขอย้ายสับเปลี่ยน พยาบาล พกส.สกลนคร

[ดูทั้งหมด] 
 


Untitled Document
KM
Emc
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
กฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สาระสุขภาพ
คู่มือพื้นฐานความรู้สุขภาพสู่เศรษฐกิจ
สาร สธ.


สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เกี่ยวกับ สป.สธ.
-กรอบยุทธศาสตร์ 2557
-กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
-ทำเนียบผู้บริหาร
-โครงสร้างหน่วยงาน
-KM
-ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2553
-ประกาศนโยบาย ICT

ผลการปฏิบัติราชการ
-รายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานด้านสุขภาพตามนโยบาย
สำคัญและยุทธศาสตร์กระทรวง ประจำปีงบประมาณ 2555

-รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข

-รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
-ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์
และสาธารณสุข

-รายงานต้นทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
-รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556

-KPI
-PMQA

ระบบงาน (INTRANET สป.)
-ระบบตอบรับเข้าร่วมประชุมสำหรับหน่วยงาน สป.สธ.
-ระบบสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2556
-Health Information Map
-ระบบ MMS
-e-inspection
-ดูแลและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม
-ระบบแจ้งขอย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
-โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน
-การจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ตาม GIS
-ข้อมูลกำลังคนด้านสาธารณสุข (เงิน พ.ต.ส.)
-ระบบข้อมูลสุขภาพ
-ระบบข้อมูล สอ. และ ศสช. (18 แฟ้ม)
-ระบบรายงานข้อมูลการตาย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
-สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง(สขร.1)
-ประกาศสอบราคา/ประมูลราคา
-ประกาศประกวดราคา
-กลุ่มคลังและพัสดุ สป.

แผนปฏิบัติราชการ
-แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
-นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
-แผนกลยุทธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
-แผนปฏิบัติการกระทรวง, สป.
-แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย พ.ศ. 2554 - 2563
-กรอบยุทธศาสตร์งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับชาติ
-คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555

ติดต่อ/สอบถาม
-ติดต่อเรา
-FAQs

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : : Website Security Policy
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-1000 โทรสาร. 0-2590-1174 e-mail :