[ดูทั้งหมด]  10 ก.ย.57 เชิญบุคลากรอาวุโส สังกัด สธ. ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณฯ ประจำปี 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมวิชาการและพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแด่บุคลากรอาวุโสของกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 10-12 กันยายน 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่  


**********************************************


คลิกทำแบบสอบถามความรู้(ออนไลน์) ด้าน ICT สำหรับ User ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

**********************************************


  แบบสอบถาม สถานภาพการรับรู้ของผู้ใช้งานทั่วไปในหน่วยงานสังกัด สป. (ส่วนกลาง) ด้านการแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน  

**********************************************
      แบบสอบถาม สถานภาพการรับรู้ของผู้ใช้งานทั่วไปในหน่วยงานสังกัด สป. (ส่วนกลาง) ด้านการแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

      จังหวัดพัทลุง ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องหมายแอลกอฮอล์ และคณะกรรมการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗

      สาธารณสุขพัทลุง เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง หลอกขาย ผ่านทางโซเชียลมีเดีย

      จันทบุรี อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมถิ่นอาศัยชาวแอฟริกาในจันทบุรี

      สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ใช้กลยุทธ์

      ร้อยเอ็ด ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว...

[ดูทั้งหมด]       26 ส.ค.57 สรุปข้อสั่งการ "มาตรการเตรียมพร้อมรับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา"

      ด่วน !! เชิญประชุม 1 ก.ย.57 ชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนางานสาธารณสุขฉุกเฉิน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

      10 ก.ย.57 เชิญบุคลากรอาวุโส สังกัด สธ. ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณฯ ประจำปี 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่

      22 ส.ค.57 VDO ประชุม War Room "Ebola"

      เอกสารวันที่ 25 ส.ค. 57 : การสัมมนาภาคีเครือข่ายพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กทม.

[ดูทั้งหมด] 
 


      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ ราชวิถี อยากย้ายไป รพ ลพบุรี หรือ รพ บ้านหมี่ หรือ รพสต ลพบุรี

      มีตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพว่าง ต้องการคนย้ายมาแทนที่ รพ. บ้านโป่ง ราชบุรี

      รับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

      รับย้ายนักกายภาพบำบัด อยู่รพ.แก่งคอย จ.สระบุรีค่่ะ 036-246956-ต่อ 106

      พยาบาลกทม.ย้ายไปศรีสะเกษ,อุบล,สุรินทร์ 081-4960207

[ดูทั้งหมด] 
 


Untitled Document

KM
Emc
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
กฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สาระสุขภาพ

คู่มือพื้นฐานความรู้สุขภาพสู่เศรษฐกิจ
สาร สธ.


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เกี่ยวกับ สป.สธ.
-กรอบยุทธศาสตร์ 2557
-กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
-ทำเนียบผู้บริหาร
-โครงสร้างหน่วยงาน
-KM
-ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2553
-ประกาศนโยบาย ICT

ผลการปฏิบัติราชการ
-รายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานด้านสุขภาพตามนโยบาย
สำคัญและยุทธศาสตร์กระทรวง ประจำปีงบประมาณ 2555

-รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข

-รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
-ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์
และสาธารณสุข

-รายงานต้นทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
-รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556

-KPI
-PMQA

ระบบงาน (INTRANET สป.)
-ระบบตอบรับเข้าร่วมประชุมสำหรับหน่วยงาน สป.สธ.
-ระบบสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2556
-Health Information Map
-ระบบ MMS
-e-inspection
-ดูแลและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม
-ระบบแจ้งขอย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
-โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน
-การจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ตาม GIS
-ข้อมูลกำลังคนด้านสาธารณสุข (เงิน พ.ต.ส.)
-ระบบข้อมูลสุขภาพ
-ระบบข้อมูล สอ. และ ศสช. (18 แฟ้ม)
-ระบบรายงานข้อมูลการตาย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
-สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง(สขร.1)
-ประกาศสอบราคา/ประมูลราคา
-ประกาศประกวดราคา
-กลุ่มคลังและพัสดุ สป.

แผนปฏิบัติราชการ
-แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
-นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
-แผนกลยุทธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
-แผนปฏิบัติการกระทรวง, สป.
-แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย พ.ศ. 2554 - 2563
-กรอบยุทธศาสตร์งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับชาติ
-คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555

ติดต่อ/สอบถาม
-ติดต่อเรา
-FAQs

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : : Website Security Policy
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-1000 โทรสาร. 0-2590-1318 e-mail :