ข่าวผู้บริหาร

[ดูทั้งหมด]

สถานีสุขภาพ   ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการ     จดหมายเปลี่ยนแปลงการจัดงาน     แบบฟอร์มลงทะเบียน

ข่าวแจ้งหน่วยงานภายใน

      เชิญตรวจสอบ!! คณะกรรมการจริยธรรมประจำ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

      3 มี.ค.57 ด่วนที่สุด เรื่องการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ กรณีหน่วยงาน/สถานพยาบาลถูกคุกคาม

      กำหนดการจัดสรรแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2557

      รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

      แนวทางปฎิบัติในการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากยุบสภา

[ดูทั้งหมด] 
 

ข่าวรับสมัคร/โอนย้าย

      พยาบาลวิชาชีพต้องการโอนย้ายสับเปลี่ยน

      ยกเลิกและรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนวก.สาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สสจ.แพร่

      จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ต้องการย้ายกลับ จ.ลพบุรี

      พว.ชำนาญการ ปทุมธานีต้องการย้ายสับเปลี่ยนกลับโคราช ขอนแก่น มหาสารคาม บุรีรัมย์

      เจ้าพนักงานสาธารณสุข

[ดูทั้งหมด] 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
      MICT ร่วมกับ ATCI ร่วมเป็นเจ้าภาพในโครงการ "The Year of Growing ICT Demand" จัดการอบรมสัมนา "Industry Sectors Summit 2014 - Health Technology Summit 2014"
      รายงานต้นทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
      รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556
      สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ
      ถาม - ตอบ ไขข้อข้องใจ จากการประชุมแนวทางการจัดสรรตำแหน่งของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมเดอะริส นนทบุรี [1 พฤศจิกายน 2556]
      การจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข [ล่าสุด 13 ก.ย. 56]Internet สธ.
ระบบหนังสือสั่งการตามนโยบายสำคัญและหนังสือเวียน
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
รายงานการสาธารณสุขไทย
ข้อมูล สถิติ
ศูนย์รวมความรู้วิชาการ กระทรวงสาธารณสุข
กฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
KM
ศูนย์เรียนรู้ IT
ข่าวรับสมัคร/โอน/ย้าย
สาระสุขภาพ
e-Inspection

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ระบบติดตามโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ปี 48-54
คู่มือพื้นฐานความรู้สุขภาพสู่เศรษฐกิจ
สาร สธ.

Untitled Document


 

เกี่ยวกับ สป.สธ.
-กรอบยุทธศาสตร์ 2557
-กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
-ทำเนียบผู้บริหาร
-โครงสร้างหน่วยงาน
-KM
-ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2553
-ประกาศนโยบาย ICT

ผลการปฏิบัติราชการ
-รายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานด้านสุขภาพตามนโยบาย
สำคัญและยุทธศาสตร์กระทรวง ประจำปีงบประมาณ 2555

-รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข

-รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
-ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์
และสาธารณสุข

-รายงานต้นทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
-รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556

-KPI
-PMQA

ระบบงาน (INTRANET สป.)
-ระบบตอบรับเข้าร่วมประชุมสำหรับหน่วยงาน สป.สธ.
-ระบบสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2556
-Health Information Map
-ระบบ MMS
-e-inspection
-ดูแลและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม
-ระบบแจ้งขอย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
-โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน
-การจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ตาม GIS
-ข้อมูลกำลังคนด้านสาธารณสุข (เงิน พ.ต.ส.)
-ระบบข้อมูลสุขภาพ
-ระบบข้อมูล สอ. และ ศสช. (18 แฟ้ม)
-ระบบรายงานข้อมูลการตาย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
-สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง(สขร.1)
-ประกาศสอบราคา/ประมูลราคา
-ประกาศประกวดราคา
-กลุ่มคลังและพัสดุ สป.

แผนปฏิบัติราชการ
-แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
-นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
-แผนกลยุทธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
-แผนปฏิบัติการกระทรวง, สป.
-แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย พ.ศ. 2554 - 2563
-กรอบยุทธศาสตร์งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับชาติ
-คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555

ติดต่อ/สอบถาม
-ติดต่อเรา
-FAQs

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : : Website Security Policy
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-1000 e-mail :
Untitled Document